Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – Τ.Κ.ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ

 

Έγκριση του Πρακτικού 2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – Τ.Κ.ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 26/2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 26 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 8.00 πμ έως 10.00 πμ,
πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την
αριθμ.7125/22-7-2021 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη
όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18
Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη
πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί
συνόλου επτά (7)τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος) 1.Σμολοκτός Νικόλαος Αντιπ ρόεδρος (τακτικό μέλος)
2. Σαρίδης ΄Αλκης (Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος) 2. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
3. Χατζηγεωργίου Γεώργιος (Αντιδ/ρχος, τακτικό μέλος)
4. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)(τακτικό μέλος)
5.Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)
Αριθ.Απόφ: 202/2021
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση
του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – Τ.Κ.ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την
εισήγηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την περιπτ. θ'
της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. στ'ι της παρ. 1 του
άρθρου 40 του Ν. 4735/20 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και
τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς
επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους»
Επίσης έστειλε και το από 8-7-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 (ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης )
του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ–Τ.Κ.ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης 1.564.516,13€
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α) στο οποίο , αναφέρονται τα παρακάτω:
Οι παρακάτω υπάλληλοι:
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ - Πρόεδρος
2.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ,Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤ.ΔΡΑΜΑΣ - Μέλος
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ,ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ – Μέλος
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΟΠΟΛΟΥ, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - Μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συμφώνα με την υπ. αριθμ. 90/2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης συνηλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στο γραφείο
201 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας στις
08-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ωρα 10:00 π.μ., προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος Κ/ΞΙΑ Α.ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ–Δ.
ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε. – ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.
Επισημαίνεται οτι ο Δήμος Προσοτσάνης είχε καλέσει μέσω της λειτουργίας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ (ημερ. αποστολής ειδοποίησης 01-06-2021) τον προσωρινό ανάδοχο να
υποβάλλει εντος προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, δηλαδή αυτά
που περιγράφονται στο άρθρο 23.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 23.3-23.10 αυτής.
Κατά τη συνεδρίαση της η επιτροπή αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια
αποσφράγισης επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 180227 οτι ο προσωρινός ανάδοχος Κ/ΞΙΑ Α.
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ –Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε. – ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. υπεβαλλε ηλεκτρονικά στις 08-06-2021 (δηλ.
εντος της οριζόμενης 10ημερης προθεσμίας), μέσω της λειτουργιάς «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Επίσης, η Ε.Δ. διαπίστωσε οτι ο προσωρινός ανάδοχος με το υπ’ αριθ. πρωτ.5603/ 09-06-2021
έγγραφο του προσκόμισε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης (δηλ. εντος της
οριζόμενης στην παράγραφο γ του άρθρου 4.2 3ημερης προθεσμίας απο την ηλεκτρονική υποβολή) τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο.
Συνεπώς η ηλεκτρονική υποβολή αλλά και η προσκόμιση σε έντυπη μορφή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης αναδόχου πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα και προσηκοντως, και η
Ε.Δ. προχώρησε στον έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών τα οποία διαπίστωσε
πως είναι σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του έργου και του υποβληθέντος ΤΕΥΔ και
αντίστοιχα με τα ψηφιακά.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ε ι σ η γ ε ι τ α ι την κατακύρωση του
έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 1.564.516,13€, (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α),
στον οικονομικό φορέα Κ/ΞΙΑ Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ –Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε. – ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε., ο οποίος
υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, συνολικής
δαπάνης 919.706,13€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α), με ποσοστό έκπτωσης σαράντα ένα κόμμα
είκοσι ενα τοις εκατό (41,21 %) και πληροί τα κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης του
συγκεκριμένου έργου.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη τις διατάξεις:
 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροπ/καν και
ισχύουν
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
 την αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο
ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020),την Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και
την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020
 Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα
τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική επί του θέματος ψήφο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-Εγκρίνει το από 8-7-2021 Πρακτικό 2 (ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – Τ.Κ.ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
προϋπολογισμού μελέτης 1.564.516,13€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)
Β.-Κατακυρώνει το ανωτέρω στον οικονομικό φορέα Κ/ΞΙΑ Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ –Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε. –
ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε διότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή, συνολικής δαπάνης 919.706,13€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α), με ποσοστό
έκπτωσης σαράντα ένα κόμμα είκοσι ενα τοις εκατό (41,21 %) και πληροί τα κριτήρια για την
κατακύρωση της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 202/2021
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ θΕΟΔΩΡΟΣ