Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008

Σοφία Παπαδοπούλου Φωτογραφίες απο την Μικρόπολη
Σοφία ευχαριστώ για τις Φωτογραφίες σου.

Αυτή με το Γεμάτο φεγγάρι είναι καταπληκτική .

Πιστοποιητικά Πολυτεκνικής Ιδιότητας...

Θ` Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυτέκνων - Πιστοποιητικά Πολυτεκνικής Ιδιότητας...

Για έκδοση πιστοποιητικών - βεβαιώσεων πατήστε εδώ.

Για την συμμετοχή των συνέδρων πατήστε εδώ.


Ρεπορτάζ ΝΙΚΟΣ ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ

Θ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Θ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) και ο Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Ν. Δράμας διοργανώνουν στη Δράμα το Θ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυτέκνων με θέμα:

«ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2008 στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Δράμας.

Όσα από τα μέλη του Συλλόγου σας επιθυμούν να συμμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρίου αυτού ως Σύνεδροι, θα πρέπει να το δηλώσουν το αργότερο μέχρι την 30ή Αυγούστου 2008, συμπληρώνοντας ευκρινώς και το επισυναπτόμενο δελτίο συμμετοχής και αποστέλλοντας ταυτόχρονα και το προβλεπόμενο ποσό συμμετοχής για κάθε σύνεδρο ως κατωτέρω.

Τα δελτία συμμετοχής κατάλληλα συμπληρωμένα, θα κατατίθενται μαζί με τη σχετική χρηματική υποχρέωση συμμετοχής στα γραφεία της Συνομοσπονδίας ή θα αποστέλλονται ταχ/κώς ή μέσω του Τελεφάξ (fax:210- 32.55.363) μαζί με το φωτοαντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τραπέζης με το οποίο θα αποδεικνύεται η κατάθεση σε πίστωση του λογαριασμού Καταθέσεων Ταμιευτηρίου της ΑΣΠΕ με αριθμό

GR 08 0140 1010 1010 0210 1250 549 που τηρείται στην Τράπεζα ALPHA BANK.

Καμία δήλωση μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν γίνεται δεκτή.

Για την συμμετοχή κάθε Συνέδρου θα πρέπει να αποσταλεί στην ΑΣΠΕ για κάθε άτομο:

Για το μονόκλινο δωμάτιο το ποσό των 160 ευρώ

Για το δίκλινο δωμάτιο το ποσό των 150 ευρώ

Με το παραπάνω ποσό καλύπτονται τα έξοδα συμμετοχής στο Συνέδριο, διαμονής στο Ξενοδοχείο από την Παρασκευή το βράδυ 3/10/2008 μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι 5/10/2008, με πρωϊνό, δηλ. πρωϊνό Σαββάτου – δεξίωση Σάββατο βράδυ, πρωϊνό Κυριακής, γεύμα Κυριακής, έξοδα εκδρομής και ξενάγησης, ο φάκελος του Συνεδρίου και το λοιπό έντυπο υλικό.

Η μετάβαση και επιστροφή κάθε Συνέδρου θα τελεί υπό την ιδία ευθύνη των Συλλόγων από τους οποίους εκπροσωπούνται ή υπό των ιδίων όσων θα θελήσουν να ταξιδεύσουν με δικά τους μεταφορικά μέσα.

Όσοι τυχόν παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου αλλά δεν θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Ξενοδοχείου (διανυκτέρευση, πρωϊνό, κλπ.) θα πρέπει να καταβάλλουν μόνο το ποσό των 70 ευρώ κατά τη λήψη του φακέλου για τη συμμετοχή στη δεξίωση το Σάββατο βράδυ και για την κάλυψη των εξόδων του έντυπου υλικού.

Στο εν λόγω Συνέδριο στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των οικογενειακών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων και διάφορα μέλη Πολυτεκνικών και άλλων Κοινωνικών φορέων της πατρίδος μας, θα διατυπωθούν από έγκυρους επιστήμονες και ειδικούς εισηγητές για τις προοπτικές που διανοίγονται στο θεσμό της οικογένειας μετά την πλήρη ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προτάσεις για τη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού.

Η ενεργός συμμετοχή όλων των Συνέδρων μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση των ορθών εκείνων θέσεων και απόψεων, οι οποίες αξιοποιούμενες κατάλληλα θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια Πολύτεκνη ελληνική οικογένεια, που δυστυχώς σήμερα βάλλεται πανταχόθεν με λιγότερα προβλήματα.

-ΙΙ-

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Σχετικά με την έκδοση των πιστοποιητικών (βεβαιώσεων) πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) για κάθε νόμιμη χρήση σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Νομικές διατάξεις

-α-

Με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75Α) ορίζεται:

«Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος».

-β-

Με το άρθρο 1 του από 19-9/22-10-1953 Β.Δ. (ΦΕΚ 288/1953 Α) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθμ. 1910/1944 Νόμου «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας περί προστασίας Πολυτέκνων» ορίζεται:

«Εις το τέλος του εδαφίου 1 του άρθρου δευτέρου του αυτού ως άνω Νόμου προστίθενται αι υπό στοιχεία α, β, γ, παράγραφοι έχουσαι ούτω:

Άρθρο δεύτερο εδάφ. 1 παρ. α) Άπαντα τα αποδεικτικά της πολυτεκνικής ιδιότητας έντυπα εκδίδονται μόνο υπό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος και αποστέλλονται εις τας ανηκούσας εις την δύναμιν αυτής τοπικάς οργανώσεις και τμήματα προς επίδοσιν εις τους δικαιούχους, απαγορευομένης της εκδόσεως και κυκλοφορίας τούτων παρ’ οιασδήποτε άλλη οργανώσεως.

β) Ουδείς μη εφοδιασμένος με τα κατά τον ανωτέρω τρόπον εκδιδόμενα αποδεικτικά δικαιούται των υπό του Νόμου περί προστασίας Πολυτέκνων παρεχομένων ευεργετημάτων.

γ)………………………………………………………………………..…».

Επομένως από της 7/4/2006, ημερομηνία ισχύος του Ν. 3454/2006 για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας είναι απαραίτητη η κατάθεση και των δύο πιστοποιητικών (Δήμου και ΑΣΠΕ) και όχι μόνο του ενός, όπως προβλεπόταν προγενέστερα και αναγραφόταν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, όπως και κατά το παρελθόν, εκδίδεται μόνο από την ΑΣΠΕ και όχι από τις Πολυτεκνικές Οργανώσεις.

2. Αναντιστοιχία στοιχείων πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης Δήμου και ΑΣΠΕ

Μετά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, στον οποίο κατατίθενται ήδη και τα δύο πιστοποιητικά διαπιστώθηκε διαφοροποίηση των κοινών στοιχείων και ο ΑΣΕΠ με έγγραφό του προς την ΑΣΠΕ ζητάει διευκρινίσεις σχετικά με την πολυτεκνική ιδιότητα.Στα πιστοποιητικά της ΑΣΠΕ σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται τα ακόλουθα:

α. Για τα τέκνα

- Τέκνα που γεννήθηκαν μετά την ημερομηνία που απονεμήθηκε η πολυτεκνική ιδιότητα, δεν αναγράφονται.

- Τέκνα που γεννήθηκαν ακόμα και προ 20ετίας δεν αναγράφεται το κύριο όνομά τους.

- Τέκνα που έχουν αποβιώσει στο παρελθόν, αναγράφεται ότι βρίσκονται στη ζωή.

- Τέκνα που είναι έγγαμα πριν από πολλά έτη αναγράφεται ότι είναι άγαμα και τέλος

- Τέκνα ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως δεν αναγράφεται η ένδειξη της αναπηρίας.

β. Για τους γονείς.

- Γονείς που διαζεύχθηκαν αναφέρεται ότι ο γάμος τους δεν έχει λυθεί.

- Γονέας που απεβίωσε φέρεται ότι βρίσκεται στη ζωή και τέλος και το σημαντικότερο - Γονείς που απεβίωσαν αμφότεροι προ δεκαετίας

- ή ο γονέας που απεβίωσε και ήταν μόνο αυτός πολύτεκνος

φέρονται ότι βρίσκονται στη ζωή και η πολυτεκνική ιδιότητα ισχύει και σήμερα, λόγω της ισοβιότητας της πολυτεκνικής ιδιότητας, με αποτέλεσμα τα τέκνα τους να προστατεύονται και να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων Πολυτέκνων που προβλέπονται από τις διατάξεις περί πολυτέκνων.

Όλα τα παραπάνω θα είχαν αποφευχθεί, εάν σε κάθε μεταβολή των στοιχείων είχαν αποσταλεί από τους ενδιαφερόμενους, μέσω των πολυτεκνικών οργανώσεων τα δικαιολογητικά εκείνα, που προβλέπονται κατά περίπτωση για την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Αρχείου της ΑΣΠΕ και συγκεκριμένα ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, βαπτίσεως και θανάτου, διαζευκτήριο και ιατρικές γνωματεύσεις.

3. Διαδικασία εκδόσεως εφεξής πιστοποιητικού (βεβαίωσης) πολυτεκνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ

Για την αποφυγή στο μέλλον οποιουδήποτε σχολιασμού σχετικά με την πολυτεκνική ιδιότητα και για να μην θεωρηθούν αναξιόπιστα τα στοιχεία που αναγράφονται στο πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ, το Γενικό Συμβούλιό της κατά τη συνεδρίαση του την 28/6/2008 αποφάσισε να ακολουθείται η εξής διαδικασία, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας.

α. Για τους προσερχομένους στα γραφεία της ΑΣΠΕ

Οι ενδιαφερόμενοι:

1. Θα επιδεικνύουν το βιβλιάριο ταυτότητας πολυτέκνων, το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από την οργάνωση που είναι εγγεγραμμένοι και

2. Να καταθέτουν στην ΑΣΠΕ πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο για χρήση ΟΓΑ.

Μετά τον έλεγχο και την ενημέρωση του αρχείου της ΑΣΠΕ με τυχόν αναντιστοιχίες με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου, θα εκδίδεται από την ΑΣΠΕ το πιστοποιητικό (βεβαίωση) πολυτεκνικής ιδιότητας και θα επιδίδεται στους προσελθόντες.

β. Μέσω Πολυτεκνικής Οργάνωσης

Ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει στην πολυτεκνική οργάνωση, που είναι εγγεγραμμένος, απαραιτήτως πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για χρήση ΟΓΑ.

Οι πολυτεκνικές οργανώσεις θα συντάσσουν κατάσταση στην οποία θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, τους αριθμούς μητρώου ΑΣΠΕ και Οργάνωσης και τη διεύθυνση κατοικίας του.

Η κατάσταση στην οποία θα επισυνάπτονται και τα πιστοποιητικά του Δήμου που κατατέθηκαν όπως παραπάνω από τους ενδιαφερόμενους, θα αποστέλλεται στην ΑΣΠΕ είτε ταχυδρομικώς είτε με courier και μόνο σε επείγουσα περίπτωση με FAX.

Η ΑΣΠΕ μετά τον έλεγχο και την ενημέρωση του Αρχείου της, στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα εκδίδει αυθημερόν το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, το οποίο και θα αποστέλλει ταχυδρομικώς ή με courier στην πολυτεκνική οργάνωση για την επίδοσή του στον ενδιαφερόμενο.

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης θα δίδεται παραγγελία στην ΑΣΠΕ για τη έκδοση του πιστοποιητικού, το οποίο θα αποστέλλεται στην Οργάνωση και δεν θα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο, εάν προηγουμένως δεν προσκομισθεί το πιστοποιητικό από τον οικείο Δήμο, αφού προηγουμένως ελεγχθούν από το Σωματείο έτσι ώστε να συμπίπτουν τα στοιχεία.

Μετά τον έλεγχο το πιστοποιητικό του Δήμου θα υπογράφεται από τον ενεργήσαντα τον έλεγχο και θα διαβιβάζεται στην ΑΣΠΕ.

4. Ημερομηνία εφαρμογής των όσων καθορίζονται στην παρούσα

Μετά από τα ανωτέρω ως ημερομηνία εφαρμογής των όσων αναφέρονται στην παρούσα, ορίσθηκε η 1/8/2008.

Για την επιτυχία του μέτρου οι πολυτεκνικές οργανώσεις να ενημερώσουν τους ενδιαφερομένους το ταχύτερο δυνατόν.

-ΙΙΙ-
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Με την υπ’ αριθμ. Π1α/Γ.Π. 9849/2007 Κ.Υ. Απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 141/5-2-2007 Τ.Β.) καθορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν την απόδοση στην ΑΣΠΕ της προβλεπομένης εκ του άρθρου 16 του Ν. 3454/2006 παρακράτησης.

Ειδικότερα με το άρθρο 2 της απόφασης ορίζεται:

“Το ποσό θα αποδίδεται σε κάθε Σωματείο μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεσή του στο λογαριασμό της ΑΣΠΕ εκ μέρους του ΟΓΑ. H απόδοση του αναλόγως του ποσού στο κάθε Σωματείο θα γίνεται με κατάθεση εκ μέρους της ΑΣΠΕ στο λογαριασμό, που τηρεί το Σωματείο στο όνομά του, σε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Το Σωματείο υποχρεούται μέσα σε δέκα πάντε (15) ημέρες από την κατάθεση του ποσού να αποστείλει στην ΑΣΠΕ το σχετικό παραστατικό εισπράξεως του εν λόγω ποσού”.

Επειδή πολλές πολυτεκνικές Οργανώσεις δεν έχουν συμμορφωθεί με όσα επιτάσσονται με την παραπάνω Υπουργική απόφαση και δεν έχουν αποστείλει στην ΑΣΠΕ, όπως και με την υπ’ αριθμ 1/15-5-2007 εγκύκλιό μας σας είχαμε γνωρίσει, τη σχετική απόδειξη για το αναλογούν στο Σωματείο ποσό, που κατατέθηκε από την ΑΣΠΕ, σας γνωρίζουμε ότι εφεξής η μη συμμόρφωσή σας θα έχει ως συνέπεια την αναστολή της αποστολής του αναλογούντος στο Σωματείο σας χρηματικού ποσού μέχρι την αποστολή στην ΑΣΠΕ των αποδείξεων είσπραξης των προηγουμένων χρηματικών ποσών, που έχουν αποσταλεί στο σωματείο.

Σας ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος Εμμανουήλ Χρυσόγελος

========================================

8ος- 2008

Προς

την ΑΣΠΕ

πλ. Ελευθερίας 22 Τ.Κ.105 53

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.................................................................................

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

Σας δηλώνουμε ότι στο Θ' Πανελλήνιο Συνέδριο των Πολυτέκνων με θέμα: "ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ" που διοργανώνεται στη Δράμα από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος και το Σύλλογο Πολυτέκνων Ν. Δράμας στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2008 στο Δημοτικό Ωδείο Δήμου Δράμας θα συμμετάσχουν από το Σύλλογό μας οι εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΤΟΜΑ

1. ......................................................................................................................

2. ......................................................................................................................

3. ......................................................................................................................

4. ......................................................................................................................

5. .....................................................................................................................

6. ......................................................................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: Μονόκλινα:........................Δίκλινα:...........................

Ο Πρόεδρος Σφραγίδα Ο Γεν. Γραμματέας

............................. ................................ …........................

ΣΗΜ. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το Συνέδριο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΑΣΠΕ (Πληροφορίες κ. Λίτσα Λιακάκου, τηλέφωνα 210- 32.26.635, 32.43.408, 32.32.513).Ρεπορτάζ ΝΙΚΟΣ ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ
9° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

9o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δράμα 4 και 5 Οκτωβρίου 2008


ΠΑΙΔΙ και ΠΑΙΔΕΙΑ

Σάββατο 4 Οκτωβρίου:
09:00 – 10:00 Χαιρετισμοί
Παιδί και παιδαγωγία: προετοιμάζοντας τους Ευρωπαίους πολίτες της επόμενης γενεάς. Στάφαν Νίλσον. Πρόεδρος Ομάδας ΙΙΙ. Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. (έχει προσκληθεί)

Συνεδρία 1η – Διαμόρφωση παιδείας στις πρώτες σχολικές ηλικίες
10:00 – 10:20 Οι γονείς ως φορείς παιδείας. Δρ. Λυδία Αμπόνη, Σχολικός Σύμβουλος
10:20 – 10:40 Παιδεία και εκπαίδευση. Δρ. Γ. Τσακαλίδης, Σχολικός Σύμβουλος.
10:40 – 11:00 Διατροφική παιδεία: παραδοσιακή διατροφή των παιδιών. Δρ. Αντώνης Καφάτος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.
11:00 – 11:20 Ψυχαγωγία και Παιδεία. Δρ. Παύλος Νταφούλης, Στρ. Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής
11:20 – 11:40 Ερωτήσεις – συζήτηση
11:40 – 12:00 Διάλειμμα

Συνεδρία 2η – Παιδεία εφήβων
12:00 – 12:20 Περιβαλλοντική-οικολογική παιδεία. ´Ηρα Βαλσαμάκη, Αντιδήμαρχος Αθηναίων, Πρόεδρος Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Αθηναίων.
12:20 – 12:40 Πολιτική Παιδεία. Φεβρωνία Πατριανάκου, Βουλευτής ΝΔ
12:40 – 13:00 Παιδεία Καταναλωτή. Εύη Χριστοφιλοπούλου, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ.
13:00 – 13:20 Διαδίκτυο και Παιδεία. Δρ. Δημήτριος Σταμούλης, Στέλεχος Τραπέζης, Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών.
13:20 – 13:40 Ερωτήσεις – συζήτηση

Συνεδρία 3η – Μορφές Παιδείας
18:00 – 18:20 Ιστορική & Θρησκευτική Παιδεία. Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων
18:20 – 18:40 Μουσική Παιδεία. Αντώνης Γιαμβριάς,Διευθυντής Μουσικού Τμήματος Φ.Σ. Παρνασσός
18:40 – 19:00 Γλωσσική Παιδεία. Στέλιος Παπαθεμελής, Πρόεδρος Δημοκρατικής Αναγέννησης, τ. Υπουργός.
19:00 – 19:20 Αθλητική και Στρατιωτική Παιδεία. Δημήτριος Δήμου, Στρατηγός ε.α.
19:20 – 19:40 Ερωτήσεις – συζήτηση
19:40 – 20:00 Συμπεράσματα, κλείσιμο

21:00 Δείπνο

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

08:00 πμ Συγκέντρωση στο Ξενοδοχείο ΚΟΥΡΟΣ και στο κέντρο της Δράμας για αναχώρηση προς Μικρόπολη Δράμας μέσα από ωραία διαδρομή 25 χλμ. περίπου.

08:30 – 10:30 Εκκλησιασμός στον Ι. Ναό Τιμίου Σταυρού Μικρόπολης. 11:30 – 13:00 Γεύμα

13:00 – 14:00 Καταληκτική συνάντηση του συνεδρίου: Παιδεία Φυσικής Ιστορίας, με ξενάγηση στο Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη. Περιήγηση στα πρώτα 500 περίπου μέτρα του μοναδικού αυτού φυσικού μνημείου 30.000 ετών με πλούσια παλαιοντολογικά ευρήματα.

14:00 Τέλος Συνεδρίου.

Ρεπορτάζ ΝΙΚΟΣ ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ

Η a Cert θα συμμετέχει στην 2η Κτηνοτροφική Έκθεση Μενοικίου Δράμας


Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί ημερίδα, το μεσημέρι του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου, στην οποία ο Διευθυντής Μάρκετινγκ και Πωλήσεων της a Cert, κ. Απόστολος Βρεττός, θα εισηγηθεί παρουσίαση με θέμα "Προοπτικές Βιολογικής Γεωργίας – Σύγκριση Συστημάτων Παραγωγής".

Η Φετινή έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, και έχει βασικούς συνδιοργανωτές τη Νομαρχία Δράμας και το Δήμο Προσοτσάνης.

Η ΒΙΟ Ελλάς στην 2η Κτηνοτροφική Έκθεση Μενοικίου

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης ΒΙΟ Ελλάς στηρίζει και φέτος την έκθεση με σκοπό να προωθήσει την βιολογική κτηνοτροφία που και να ενημερώσει τους καταναλωτές και τους παραγωγούς σχετικά με αυτή.

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ

Αντιδράσεις για την ελευθεροτυπία που απειλείται

Μέσω γνωστών ιστοσελίδων η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου

• www.kavalanet.gr: «Σημειώνεται ότι η εν λόγω εφημερίδα ενοχλεί (...κατά κανόνα) πολλά δημόσια πρόσωπα με τα ρεπορτάζ που φιλοξενεί και την κριτική που ασκεί»
• www.troktiko.blogspot.com: «Αυτό είναι πια εξόντωση και ένας δήμαρχος πρέπει να καταλαβαίνει πότε σταματάει μια επίθεση»


Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει το θέμα που προέκυψε μετά την αγωγή του Δημάρχου Δράμας κ. Θωμά Μαργαρίτη
εναντίον του Δημοσιογράφου, Εκδότη – Διευθυντή της εφημερίδας «Εργασία…συν» κ. Σπύρου Λάτσα,
ζητώντας μεταξύ άλλων 200.000 € και την προσωποκράτηση του δημοσιογράφου.

Τις τελευταίες ημέρες σχετικές αναφορές έγιναν από πολύ γνωστές ιστοσελίδες, οι οποίες διαβάζονται από Έλληνες που κατοικούν σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Συγκεκριμένα το ειδησεογραφικό site της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης www.kavalanet.gr, το οποίο δέχεται επισκέψεις από όλους όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην συγκεκριμένη Περιφέρεια έκανε αναφορά στην είδηση της αγωγής που δέχτηκε ο δημοσιογράφος κ. Σπύρος Λάτσας από τον κ. Θωμά Μαργαρίτη.
Ο συντάκτης, αφού κάνει αναφορά στο ιστορικό της υπόθεσης, αναφέρεται στη συγκεκριμένο χρονική στιγμή που επιλέχθηκε για να γίνει η αγωγή (4 χρόνια μετά από τις επίμαχες εκπομπές):
«Αυτό που έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια είναι η παρέλευση 4 ετών από τη μετάδοση των επίμαχων ραδιοφωνικών εκπομπών του δημοσιογράφου που προκάλεσαν την αντίδραση του δημάρχου» και σε άλλο σημείο σημειώνεται:
«Αυτό που δεν έγινε γνωστό, είναι για ποιο λόγο ο δήμαρχος προσφεύγει εκ νέου στη Δικαιοσύνη για μια υπόθεση την οποία πρωτόδικα τότε κέρδισε» ενώ ο συντάκτης καταλήγει: «Σημειώνεται ότι η εν λόγω εφημερίδα ενοχλεί (...κατά κανόνα) πολλά δημόσια πρόσωπα με τα ρεπορτάζ που φιλοξενεί και την κριτική που ασκεί. Ωστόσο, αγωγές κατά του Τύπου σπανίζουν στην περιοχή κι αυτό είναι ένα στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό».
Αναφορά όμως για τη συγκεκριμένη υπόθεση έγινε και σε ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά blogs, το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εκτοξεύσει την αναγνωσιμότητά του με καθημερινές χιλιάδες επισκέψεις.
Ο λόγος για το «Τρωκτικό» (www.troktiko.blogspot.com), ένα πολύ «ζωντανό» blog με αρκετές καθημερινές αναρτήσεις σχετικές με τα θέματα της επικαιρότητας.
Το troktiko κάνει και αυτό αναφορά στο ιστορικό της υπόθεσης και καταλήγει με το δικό του σχόλιο: «Αν θεωρεί ότι εθίγη καλά έκανε και προχώρησε σε μήνυση.
Μέχρι εδώ καλά. Από την στιγμή που κέρδισε και δικαιώθηκε τι την θέλει την αγωγή 200.000 ευρώ; Αυτό είναι πια εξόντωση και ένας δήμαρχος πρέπει να καταλαβαίνει πότε σταματάει μια επίθεση.
Δεν τον ξέρουμε τον δημοσιογράφο αλλά μάλλον δεν θα έχει και την οικονομική ευχέρεια να τον ικανοποιήσει. Πρέπει να δείξει μεγαλοψυχία ο δήμαρχος από την στιγμή που δικαιώθηκε. Αυτό που ήθελε το πέτυχε».
Οι αντιδράσεις για την αγωγή του Δημάρχου Δράμας σε δημοσιογράφο ξεκίνησαν και αναμένεται να κορυφωθούν όσο πλησιάζει η εκδίκαση της αγωγής, καθώς πλέον μετά από τις αναφορές στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες η υπόθεση αυτή γίνεται γνωστή σε όλο το πανελλήνιο.
Η εφημερίδα «Εργασία…συν» με αφορμή τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και το πρωτοσέλιδο της περασμένης εβδομάδας δέχτηκε πολλά μηνύματα συμπαράστασης όχι μόνο από το αναγνωστικό της κοινό, αλλά και από πολλούς άλλους πολίτες. Αυτή η ηθική συμπαράσταση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας και να επιβεβαιώνουμε συνεχώς αυτό που έγραψε το site kavalanet για την «Εργασία…συν»: «Σημειώνεται ότι η εν λόγω εφημερίδα ενοχλεί (...κατά κανόνα) πολλά δημόσια πρόσωπα με τα ρεπορτάζ που φιλοξενεί και την κριτική που ασκεί».
ΑΜΥΝΑ........... ΣΠΥΡΟ ο ο ο ο ο ..........
Ρεπορτάζ Γιάννης Μπάνιος
Πηγή: Εργασία…συν / troktiko / kavalanet

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008

Μετατίθεται η ημερομηνία της έκθεσης από της 12-14 στις 19-21 Σεπτεμβρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΣΤΙΣ 19-21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ 2008

Η οργανωτική επιτροπή της έκθεσης ανακοινώνει ότι μετά από καθολική αίτηση των εκθετών μετατίθεται η ημερομηνία της έκθεσης από της 12-14 στις 19-21 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον παρόχθιο εκθεσιακό χώρο της λίμνης του Αγγίτη ποταμού στο Τ.Δ. Κοκκινογείων του Δήμου Προσοτσάνης Δράμας.

Η Φετινή έκθεση πραγματοποιείτε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, και έχει βασικούς συνδιοργανωτές την Νομαρχία Δράμας και τον Δήμο Προσοτσάνης.

Λίγα λόγια για την ιδέα πραγματοποίησης της Κτηνοτροφικής Έκθεσης στο Μενοίκιο

Με την απλοϊκή σκέψη ότι η κτηνοτροφική ζωή δεν μπορεί σήμερα να περιορίζεται μόνον στο άρμεγμα πρωί και βράδυ και βοσκή όλη την ημέρα, χωρίς καμία δυνατότητα των ανθρώπων της, για επικοινωνία και ενημέρωση με τα τεκταινόμενα αλλά και χωρίς την απόκτηση της αναγκαίας γνώσης για ένα καλύτερο αύριο.

Μετά την πετυχημένη διοργάνωση της 1ης Κτηνοτροφικής Έκθεσης Μενοικίου 2007, από την Εθελοντική Ομάδα Μενοικίου (ΕΟΜ) που έχει χαρακτήρα ΜΚΟ και έδρα το Τ.Δ. της Μικρόπολης Δράμας του Δήμου Προσοτσάνης. Έχουμε προκηρύξει φέτος, την δεύτερη κτηνοτροφική έκθεση Μενοικίου με την επωνυμία «Ζωοκομία 2008»

Πιστεύουμε και το έχουμε αποδείξει, ότι με την εθελοντική μας πρωτοβουλία συμβάλλουμε στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της περιοχής δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες πρόσθετης αξίας για όλους εκείνους τους κύκλους εργασιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κτηνοτροφία.

Φέτος η έκθεση μας θα πραγματοποιηθεί στις 19, 20 και 21 Σεπτεμβρίου και θα έχει ως αποκλειστική θεματική ενότητα την κτηνοτροφία. Ο υπαίθριος εκθεσιακός χώρος στις όχθες του Αγγίτη ποταμού κατά την περυσινή διοργάνωση εξέπληξε εκθέτες και επισκέπτες, με την υψηλή αισθητική - φυσική του ομορφιά και έφερε ουσιαστικά κοντά τους ανθρώπους του βουνού και της υπαίθρου με την σύγχρονη γνώση και τεχνολογία.

Η υψηλή επισκεψιμότητα από ολόκληρη την Ελλάδα και την γειτονική Βουλγαρία καθώς και ο μεγάλος όγκος των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν και φέτος κίνητρο συμμετοχής στην έκθεση μεγαλύτερου αριθμού εκθετών και επισκεπτών.

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η 2η κτηνοτροφική Έκθεση Μενοικίου με την επωνυμία “Ζωοκομία 2008” θα φιλοξενήσει εκθέτες και δράσεις από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Ζώντα ζώα που περιλαμβάνονται στον κύκλο της κτηνοτροφίας, δασοκομίας κ.λ.π.

2. Κτηνοτροφικός μηχανολογικός εξοπλισμός υποστήριξης του κτηνοτροφικού κλάδου εργασιών.

3. Βιομηχανίες και δίκτυο εμπορίας ζωοτροφών.

4. Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

5. Οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον κτηνοτροφικό κύκλο εργασιών.

6. Υποστηρικτικές υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα και εκπαιδευτικά ιδρύματα με αντικείμενο την κτηνοτροφία.

7. Εξειδικευμένοι στον αγροκτηνοτροφικό τομέα εκδοτικοί οίκοι και ΜΜΕ.

8. Εργαστήρια και βιοτεχνικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα κτηνοτροφικών στεγάστρων, υποδομών και λοιπών υποστηρικτικών κατασκευών.

9. Μεταποιητικές κτηνοτροφικές επιχειρήσεις στον τομέα της αλυσίδας των τροφίμων όπως βιομηχανίες γάλακτος, αλλαντικών, τυροκομικών, κρέατος κ.λ.π.

10. Εταιρείες και καταστήματα εισαγωγής και εμπορίας γεωπονικών προϊόντων

11. Εταιρείες, καταστήματα και φορείς Κυνηγίου και Αλιείας.

12. Εταιρείες και καταστήματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατοικιδίων ζώων (pet Shops)

13. Ημερίδες και διαλέξεις σε θέματα κτηνοτροφίας και γεωργίας.


Πληροφορίες για τον φάκελο της προκήρυξης και συμμετοχή στην έκθεση:


Ταχ. Διεύθυνση: Κ. Κ. Μικρόπολης Δράμας Τ.Κ. 660 36

Τηλ.: 2522 – 31202 κ. Βουγιουκλή Ελένη

Fax: 2522 – 31202

Στην ηλ. Διεύθυνση: www.Menikio.gr

Πληροφορίες: Χατζηδιάκο Δημ. 6945197172

Χατζηγεωργίου Δημ. 6946976119

(E-mail): menikioueom@gmail.com

www.menikio.gr